Jaarverslag2021

2021: Een jaar van flexibiliteit en veerkracht

We zijn ontzettend trots en onder de indruk van onze gemeenschap. Een gemeenschap die ondanks de gevolgen van de coronapandemie zoveel mogelijk is doorgegaan. Die moeite bleef doen om in verbinding met elkaar te blijven en om te kijken naar degenen die het nog zwaarder hadden. Samen staan we sterk.

Welzijn van studenten en medewerkers was dit jaar belangrijker dan ooit. Daar hebben we actie op ondernomen. We hopen van harte dat degenen die hier behoefte aan hadden hiermee bereikt zijn.

Onmisbaar onderdeel daarvan is de waarde die we hechten aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We hebben eerste stappen gezet op basis van de aanbevelingen van de Taskforce Sustainable Employability. Ook hebben we onder meer onderzocht hoe de positieve effecten van thuiswerken behouden kunnen worden.

Waar mogelijk spannen we ons in de impact van de pandemie verder te beperken. Onder meer met inzet van eigen middelen en overheidsmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Terugdringen van de werkdruk en het verder bouwen aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek blijft de komende tijd hoog op de agenda staan.

Ook is 2021 het jaar geweest van de start van ons nieuw strategisch programma. We geven daarmee invulling aan onze ambitie om dé Europese universiteit van Nederland te zijn en te blijven. Daar praten we je in dit jaarverslag graag over bij.

We bedanken onze gemeenschap voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Op naar een 2022 waarin we vooruitkijken, verbonden zijn en elkaar hopelijk meer op de verschillende campussen kunnen ontmoeten.

Namens het College van Bestuur

Voorzitter prof. dr. R.M. Letschert
Rector Magnificus prof. dr. P. Habibović
Vice-voorzitter dr. N.J.M.P. Bos

02. Universiteit Maastricht:
“De Europese universiteit van Nederland”

We willen studenten van over de hele wereld de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot actieve, mondiaal georiënteerde burgers en kritische denkers.

Dat komt tot uiting in ons nieuw strategisch programma De Europese Universiteit van Nederland voor de periode 2022-2026.

Onze ambities op vier hoofdlijnen

 1. Wij zijn dé Europese universiteit van Nederland. Met regionale samenwerkingen en oplossingen dragen wij bij aan maatschappelijke uitdagingen, met een focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s).
 2. Onze inclusieve en inspirerende academische gemeenschap ambieert open en toegankelijk te zijn voor iedereen.
 3. Als campus-gebaseerde universiteit en onderwijsvernieuwer, verrijken we Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) met technologie om professionals met een mondiale basis en oriëntatie op te leiden.
 4. Gebaseerd op een sterke traditie en focus op inter- en transdisciplinair onderzoek verbinden wij wetenschappelijke disciplines met Europese en mondiale uitdagingen. Als maatschappelijk verantwoorde universiteit creëren we, samen met onze partners, waarde voor de samenleving om het welzijn van de burgers in onze regio en daarbuiten te verbeteren.

De UM-kernwaarden

 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Duurzaamheid
 • Wederzijds respect
 • Integriteit
 • Democratische beginselen
 • Transparantie

Onderwijs

Onderzoek

Financiën

Medewerkers

Wetenschappelijk personeel (WP)
2.380 fte
Administratieve en ondersteunende staf
1.774 fte
Medische specialisten
63 fte
Wetenschappelijk
personeel
 • Hoogleraar (223)
 • Universitair hoofddocent (232)
 • Universitair docent (415)
 • Docenten (349)
 • Onderzoekers (332)
 • Promovendi (822)
Professoren
Internationale staf

03. Coronapandemie

We willen onze studenten en medewerkers zo goed mogelijk helpen met alle gevolgen van de coronapandemie. Zo is er veel aandacht voor de behoeften van studenten, medewerkers en hun welzijn. Door corona onstond er voor onze medewerkers onder meer een extra hoge werkdruk. Daarom hebben we ingezet op de vermindering van de mentale en sociale arbeidsbelasting.

Uit eigen huis

Om direct de grootste obstakels ontstaan door de coronacrisis en de bijkomende verhoging van de werkdruk aan te pakken, hebben we een investeringsprogramma opgesteld. Vanuit dit programma is onder meer geïnvesteerd in het aantrekken van extra docenten en ondersteuning van docenten. Ook kwam er een compensatieregeling voor onderzoekers met tijdelijke contracten.

Overheidsbijdragen

Daarnaast heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financieel bijgedragen. Dit is onder meer ingezet voor extra hulp voor de klas, studentenwelzijn en de ondersteuning van studenten. Maar er zijn ook middelen ingezet voor studenten geneeskunde die door corona geen coschappen konden volgen. Dankzij deze middelen volgden ze hun stages alsnog. Voor onderzoek kwamen er substantiele bedragen voor onderzoekers met tijdelijke contracten.

04. Weerbare, betrokken
en professionele
UM-gemeenschap

Het welzijn van onze studenten en medewerkers heeft bij ons prioriteit. Ons aanbod stemmen we continu af op wat er speelt in de gemeenschap. Belangrijke thema’s geven we extra aandacht of vullen we ook op een andere manier in. Zo doen we er alles aan om een weerbare en betrokken gemeenschap te realiseren.

Student Employability:
“It takes a community to support a student.”

Medewerkers

Duurzame inzetbaarheid en een goede werk-privé balans

 • In totaal 15 universiteitsbrede acties gericht op de werkomstandigheden van individuele medewerkers en teams actief op grond van het actieplan van de Taskforce Sustainable Employability, zoals:
  • Evaluatie normuren structuur.
  • Opnieuw inrichten van de academische kalender.
 • In 2022 volgt er een tweede duurzame inzetbaarheidsmonitor voor de hele organisatie om te toetsen of de werk-privé balans van medewerkers verbeterd is en in hoeverre de nieuwe werkomstandigheden hieraan bijdragen.
 • De thema’s werkdruk en duurzame inzetbaarheid zijn ook onderdeel van Erkennen en Waarderen, Future of Working @ UM en de professionalisering van leiderschap.
 • Er is ook onderzoek gedaan naar faculteitsspecifieke acties op het gebied van werkdrukverlaging, onderwijscapaciteit en student-staf ratio.

Erkennen en waarderen

We zoeken een betere balans tussen kwaliteit en kwantiteit bij de erkenning en waardering van wetenschappers. Daarbij moderniseren we de traditionele manier van beoordelen. Die visie werken we uit in (HR-)beleid en processen. Om dat succesvol uit te rollen, is goed leiderschap onontbeerlijk. Daarom hebben we in 2021 de Leadership Academy opgezet.

De toekomst van werken

Welke positieve effecten kunnen we na de pandemie van thuiswerken behouden? Die vraagt heeft de Taskforce Future of Working @ UM onderzocht. Het antwoord is een hybride werkvorm (deels op kantoor, deel thuiswerken). Om dat te faciliteren is er een aanbesteding gestart voor het inrichten van de thuiswerkplek en een Regeling Hybride werken vastgesteld.

Veilig in en om de universiteit

We willen dat onze gemeenschap stilte durft te doorbreken en op een (sociaal) veilige manier melding kan maken als er iets niet in orde is. Er is daarom een structurele investering in sociale veiligheid. Ook komt het onderwerp in de Leadership Academy aan bod. Daarnaast wordt in 2022 een Concern & Complaints Point ingericht; een persoonlijk aanspreekpunt voor medewerkers.

Alumni

Bij de Universiteit Maastricht houdt het niet op zodra je je diploma behaald hebt. Ook daarna blijven we waarde toevoegen. Ons doel is om vanuit Alumni Office tussen 2021 en 2026 een geavanceerd ecosysteem te creëren voor studenten en alumni, waarin onderlinge verbindingen en persoonlijke toegevoegde waarde centraal staan.

Het ecosysteem bouwen we op rond drie strategische pijlers:

 1. Netwerken
 2. Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 3. Teruggeven


Onder deze pijlers organiseren we allerlei activiteiten, zoals alumni communicaties, LLO-initiatieven en vrijwilligerswerk.

Aantal alumni per 2021

85.961 alumni
148 verschillende nationaliteiten
In totaal woont 62% van onze alumni in Nederland

Studenten

Het welzijn van onze studenten staat voor ons centraal

 • Hybride Well-being Week georganiseerd met 1246 studenten en medewerkers.
 • UM-community (UMc) gelanceerd: een plek waar iedereen van Maastricht University welkom is, waar je elkaar kunt ontmoeten en kunt genieten van alles wat het studentenleven te bieden heeft.
 • Voor de 3e keer de Mind Health Check gelanceerd in het kader van Caring Universities.
 • 3 Nieuwe e-health modules gelanceerd: Get Started, Oplossingshop en Life Hack.
 • Workshops voor stafleden over thema’s rondom studentenwelzijn georganiseerd.
 • Wachttijden verkort door dagelijks beschikbare online Quick Psychological Referral-sessies.
 • Realisatie van Kaleido op Tapijn (gebouw Z): een sociale en culturele ontmoetingsplek voor studenten en burgers.

UM Career Services: loopbaan en inzetbaarheid: we kijken alvast een stap vooruit

 • Lancering Canvas module Your employability & well-being
 • Employability portal met self assessment scan terugkerend beschikbaar voor studenten.
 • Training voor het Student Guidance Student Team om zelfstandig quick career advices en group cv-checks uit te voeren.
 • Diverse workshops voor medewerkers gericht op (competentie)coaching voor begeleiding studenten georganiseerd samen met faculteiten en EDLAB CPD-platform.

UM Disability support: belangrijk en op maat bijdragen aan een open, toegankelijke en inclusieve academische gemeenschap

 • Maatwerkoplossingen voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.
 • Vernieuwde informatievoorziening op de website van Disability Support.
 • Nieuw beleidsvoorstel voor studenten en medewerkers met een functiebeperking of chronische ziekte samen met Diversity & Inclusivity Office.

Divers & inclusief

Diversiteit en inclusiviteit zijn niet voor niets kernwaarden van de Universiteit Maastricht. Het is een belangrijk thema om op te blijven focussen vanuit het Diversity & Inclusivity Office. Zo vierden we in 2021 onder meer het eerste jubileum van het UnliMited Netwerk: een netwerk voor en door studenten en medewerkers met (on)zichtbare functiebeperkingen of chronische aandoeningen.

Wat faciliteiten betreft hebben we:

 • 83 all gender toiletten gerealiseerd.
 • Een rustruimte voor meditatie en gebed voor studenten en medewerkers gerealiseerd.


Daarnaast hebben we:

 • Een genderinclusief taalbeleid vastgesteld en gewerkt aan een gids voor inclusieve vacatureteksten.
 • Een gids ontwikkeld met tips om inclusiviteit in onderzoek beter onder de aandacht te brengen.
 • Een gids opgesteld voor inclusieve vacatureteksten.

Beide gidsen worden in 2022 verspreid. Ook staat voor 2022 gepland om de publicatie UM’s Gender Equality Plan uit te brengen.

Diversity Day 2021

Om aandacht te vragen voor de kracht van diversiteit boden we alle leidinggevenden de toolkit Moving Conversations aan om met hun team in gesprek te gaan.

Zorgtaken tijdens en na de pandemie

Het Female Empowerment Netwerk (FEM) heeft veel aandacht gevraagd voor, met name vrouwelijke, medewerkers met zorgtaken tijdens de pandemie. In 2022 worden familievriendelijke activiteiten zoals kolf- en rustruimtes net als het UM Summercamp weer opgepakt vanuit UM Cares.

05. UM Onderwijs en -innovatie:
Probleemgestuurd Onderwijs als basis, door technologie verrijkt

Technology Enhanced Education

We versterken ons Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) met de waardevolle inzet van digitale technologie. Daarmee optimaliseren we de ondersteuning van docenten en creëren we ruimte voor innovatie. Daarnaast helpt het bij het bereiken van gewenste leerresultaten en aan het effectief, flexibel en inspirerend geven van onderwijs.

Je leven lang blijven ontwikkelen

Bij de Universiteit Maastricht kun je je blijven ontwikkelen. Leren stopt niet na het behalen van een diploma. De komende jaren investeren we in het integreren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-competenties en het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod die studenten in staat stellen zich verder te ontwikkelen na het afstuderen. Met de LLO Academy dragen we bij aan de realisatie daarvan.

Twee actielijnen zijn door de LLO Academy opgezet:

 1. Het verzamelen en verspreiden van gangbare wetenschappelijke bevindingen over LLO.
 2. Het optimaliseren van de onderwijslogistieke infrastructuur.


Daarnaast:

 1. Droeg de LLO Academy bij aan de Nationale Groeifondsaanvraag LLO Katalysator. In lijn van die aanvraag werken we aan een regionale LLO hub, samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Open Universiteit.
 2. Coordineerde de LLO Academy deelname aan de landelijke pilot Microcredentials.

Geslaagde accreditaties bestaande en nieuwe opleidingen

Accreditatie bestaande opleidingen

 • M European Studies (research)
  Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)
 • M Biobased Materials
  Faculty of Science and Engineering (FSE)

Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

 • M Imaging Engineering
  Faculty of Science and Engineering (FSE)

EDLAB, het instituut voor onderwijsinnovatie, draagt bij aan een optimale leeromgeving voor studenten en medewerkers op vier domeinen:

 1. Onderwijsinnovatie
  Samen met het Studenten Service Centre (SSC) is een centrum voor studie-advisering en mentoring opgericht. Daarnaast is er een opzet van communities of practice voor blended learning gemaakt en is er samen met de School of Health Professions Education (SHE) een self-regulated learning framework gemaakt. Ook heeft EDLAB samen met Faculty of Health, Medicine & Life Sciences tutortrainingen middels virtual reality ontwikkeld.
 2. Onderwijskundige dienstverlening
  Er zijn 33 professionaliseringsactiviteiten voor docenten georganiseerd en meerdere workshops met thema’s als online onderwijs, student engagement en decolonizing the curriculum.
 3. Studentexcellentie
  Aan de interfacultaire excellence programma’s deden 88 bachelorstudenen (Honours+) en 108 masterstudenten (Premium) mee.
 4. Onderzoek
  Binnen het EDVANCE-onderzoeksproject zijn de best practices in kaart gebracht op het gebied van blended learning en Technology Enhanced Education. Daarnaast is er een nieuwe samenwerking opgericht met de Taskforce Learning & Innovation (TFLI).

Een verbeterd onderwijslogistiek proces

We hebben het onderwijs in 2021 fysiek, hybride en online ingezet om het beste aan onze studenten te kunnen bieden en om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen. Bepaalde procedures zijn online doorgegaan, zoals de decentrale selectie van de fixus Bachelor Geneeskunde en de afstudeerceremonies. Ook hebben we avondonderwijs ingezet om achterstanden in te halen.

We hebben verbeteringen doorgevoerd in meerdere onderwijslogistieke processen, zoals onder andere:

 • het bekostigingsproces;
 • de aanmeld- en inschrijvingsprocedures;
 • de roosterprocessen.


Ook troffen we de voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuwe roosterapplicatie en realiseerden we de benodigde IT-functionaliteiten voor de zogenaamde Applicant Journey. Het doel is dat aanmelden voor aankomende studenten zo makkelijk mogelijk is met één centraal aanmeldportaal.

06. Kwaliteitsafspraken UM

Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van onderwijs structureel hoog op de agenda. We zijn continu aan de slag met concrete verbeteringen.

Zo hebben we bijvoorbeeld na het behalen in 2019 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK, NVAO), de Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt, ECA) en de Kwaliteitsafspraken in 2021 stappen gezet in de implementatie van onze visie op toetsing en het verbeteren van management-informatievoorziening en docentprofessionalisering. Daarbij troffen we voorbereidingen voor de midterm reviews van de ITK en CeQuInt die zullen plaatsvinden in 2022.

Kwaliteitsafspraken

De goedgekeurde kwaliteitsafspraken voor de periode 2021-2024 hebben we onderverdeeld in zes thema’s. Ieder gevolgd met eigen ambities en maatwerk-verdeling van de middelen. Om de kwaliteitsafspraken te volgen, is de medezeggenschap zowel decentraal als centraal, nauw betrokken bij het opstellen, ontwikkelen en evalueren van deze ambities.

De afgelopen jaren zijn de meeste ambities gerealiseerd en investeren we in het in stand houden van het behaalde niveau. Het afgelopen jaar zijn ook twee nieuwe ambities goedgekeurd.

Ambities
 1. De grootte van de tutorgroepen terugbrengen naar 12 tot 15 studenten in de eerste twee jaar van de bacheloropleidingen.
 2. Vóór 2024 moeten er minimaal 7 tot 8 intensieve contacturen zijn in blokken 1, 2, 4 en 5 in de eerste twee jaren van de bacheloropleidingen

 1. Programma ter bevordering van studentenwelzijn opzetten, bestaande uit vier projecten: Wellbeing Movement, Caring Universities, Peer Support en Staff Support.
 2. Toegankelijkheid van de studentpsychologen verbeteren door inzet van online intakes, workshops en follow-up sessies.
 3. NIEUW: UM Advising om de integrale benadering van studentbegeleiding te verbeteren.

 1. Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe visie op toetsing.
 2. Het implementeren van Probleemgestuurd Onderwijs trainingen voor masterstudenten.

 1. Het implementeren van Global Citizenship Education voor Bachelor- en Masterstudenten.
 2. Het ontwikkelen van een systeem om extra curriculaire activiteiten te erkennen.

 1. Realiseren van voldoende studieplekken voor studenten.
 2. Op piekmomenten extra studieplekken bieden, door het uitbreiden van openingstijden van UM-gebouwen.

 1. Het invoeren van een systeem van voortdurende professionele ontwikkeling voor docenten die hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) hebben behaald.
 2. Een raamwerk invoeren voor het versterken van de tutortrainingen in de faculteiten.
 3. NIEUW: Technology Enhanced Education bouwt voort op de digitalisering van het onderwijs door de coronapandemie.

07. UM Onderzoek:
bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen

Met het strategisch programma De Europese Universiteit van Nederland is naast de vertrouwde thema’s Kwaliteit van Leven, Leren en Innoveren en Europa en een Globaliserende Wereld een vierde universiteitsbrede thema Duurzaamheid en Circulariteit toegevoegd aan ons onderzoeksprofiel. We willen ons onderzoek, onderwijs en overige activiteiten op dit gebied versterken, om zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en brede welvaart te bevorderen.

Kwaliteit van Leven

Onderzoeken als De Maastricht Studie, RegMed XB en de academische werkplaatsen zijn gelieerd aan Kwaliteit van Leven. Binnen dit thema is de samenwerking met het Maastricht UMC+ cruciaal. In 2021 is binnen deze samenwerking verder ingezet op personalised medicine en medische technologie.

Leren en Innoveren

Onze onderwijsvisie is sterk gekoppeld aan het (onderwijs)onderzoek binnen het thema Leren en Innoveren. Er worden belangrijke bijdragen geleverd aan de verdere innovatie en kwaliteitsbevordering van het onderwijs, met een focus op thema’s zoals digitalisering, de International Classroom en aansluiting op de arbeidsmarkt. Door EDLAB en TFLI zijn twee calls opgezet in 2021 gericht op 1) het stimuleren van onderwijsinnovatie en 2) faciliteren van onderzoek naar onderwijs.

Europa en een Globaliserende Wereld

Als geboorteplaats van de Europese Unie en stad in de grensregio waar talen en culturen samenkomen, is Maastricht de ideale plek om Europa in de context van de globaliserende wereld te onderzoeken. Dat gebeurt binnen het thema Europa en een Globaliserende Wereld. Er zijn verschillende interdisciplinaire initiatieven die hieraan bijdragen, zoals Maastricht Working on Europe (MWoE), ITEM, YUFE en MACIMIDE.

Duurzaamheid en Circulariteit

Binnen Duurzaamheid en Circularieit leveren we een belangrijke bijdrage richting een duurzame samenleving met circulaire oplossing. Dat is onder andere te zien in het Circulair Engineering onderzoek en onderzoek. Het is gekoppeld aan het initiatief Brightsite waarmee we bijdragen aan de Circular Hub op de Brightlands Chemelot Camus. Ook is er vanuit het programma Sustainable UM 2030 een onderzoekscall uitgezet voor duurzaamheidsonderzoek.

Wervingskracht

Ontvangen onderzoeksfinanciering

 • 8 onderzoekers ontvingen een beurs uit het NWO Talentprogramma:
  • 2 Veni-beurzen
  • 3 Vidi-beurzen
  • 2 Vici-beurzen
  • 1 Rubicon
 • 27 gehonoreerde UM-projecten in het kaderprogramma Horizon 2020
  Waarvan 14 door ons gecoördineerd, waaronder:
  • 8 individual MSCA fellowships
  • 1 consolidator grant
  • 1 starting grant
  • 1 proof of concept
  • 1 ERC advanced grant
 • Totaal van ruim M€24 aan gehonoreerde projecten in het nieuwe EU-kaderprogramma Horizon Europe
  • Diverse consortia grants in het health cluster (FHML en FSE)
  • 3 ERC Starting Grants
  • 2 ERC Proof of Concept grants

Om de kwaliteit van de ondersteuning bij het krijgen van onderzoeksfinanciering te vergroten, is in 2021 het Research Support Office (RSO) uitgebreid.

 • Faculty of Arts and Social Sciences
  10
 • Faculty of Law
  14
 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
  274
 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences / Faculty of Science and Engineering
  1
 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences / Faculty of Psychology and Neuroscience
  2
 • Faculty of Psychology and Neuroscience
  28
 • Faculty of Science and Engineering
  7
 • School of Business and Economics
  54
 • Totaal promoties
  390

Onderzoeksvisitaties

Deze vier eenheden zijn beoordeeld op basis van het nieuwe Strategy Evaluation Protocol (SEP). De resultaten worden in 2022 gepubliceerd.

 • School of Nutrition and Translational Research in Metabolism
  (Faculty of Health, Medicine & Life Sciences)
 • School for Mental Health and Neuroscience
  (Faculty of Health, Medicine & Life Sciences)
 • MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine
  (Faculty of Health, Medicine & Life Sciences)
 • School of Business & Economics
  (samen met Maastricht Sustainability Institute)

08. Internationalisering: Europese netwerkuniversiteit met een globale oriëntatie

Met ons strategisch programma De Europese Universiteit van Nederland bieden we studenten van over de hele wereld de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot actieve, mondiaal georiënteerde burgers en kritische denkers.

Onderwijs met internationale focus

International Classroom

Om onze studenten zo veel mogelijk te laten profiteren van verschillende internationale en interculturele visies, stellen we onze onderwijsgroepen zo divers mogelijk samen. Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en de International Classroom gaan voor ons hand in hand.

In 2021:

 • Onderzochten we de implementatie en ervaringen met Internationals and Intercultural Learning Outcomes (IILOs).
 • Ontwikkelden we met EDLAB een PhD Supervisor training.
 • Voegden we de Senior Staff training samen met de Global Citizenship training.
 • Organiseerden we Focusgroepen in de context van de International Classroom, bijvoorbeeld over het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden.
 • Bereidden we de enquête voor over de impact van de International Classroom lescontext op de beroeps- en werkgeverkeuze van onze alumni.

Het belang van taal

Taal draagt bij aan het vergroten van de employability en de persoonlijke ontwikkeling van studenten en staf. De komende periode richt ons taalbeleid zich op het verstevigen van onze positie als tweetalige universiteit (Nederlands- en Engelstalig).


Activiteiten in 2021
1 nieuwe Stuurgroep implementatie Taaleisen Staf
voor medewerkers om de minimumeisen in Nederlands en Engels te behalen


Gratis cursussen & workshops
Duits, Frans, Social Dutch en Beter Schrijven in het Nederlands om de taalvaardigheid, stay rate en employability van onze studenten te verbeteren


Goed voorbereid
voor de mogelijke invoering van de Wet Taal en Toegankelijkheid (WTT)


Tweedaags online internationaal symposium
Over de verengelsing van het hoger onderwijs

Fast facts

50% studenten 40% medewerkers
Ruim 50% internationale studenten en meer dan 40% internationale medewerkers

119 landen
Internationale gemeenschap met mensen uit ruim 119 landen

1.000
Meer dan 1.000 inkomende uitwisselingsstudenten per jaar

Divers
Divers samengestelde PGO-onderwijsgroepen
Engelstalige opleidingen
Naast het Nederlandstalig onderwijsaanbod een scala aan Engelstalige opleidingen
30 joint- en double degree opleidingen
Ruim 30 joint- en double degree opleidingen met één of meer buitenlandse hoger onderwijsinstellingen

Europese Focus

Europa en een globaliserende wereld: dat geven we vorm met een aantal programma’s die aansluiten bij onze strategische visie. Daar vertellen we graag meer over.

Hét voorbeeld van een Europees ecosysteem van onderwijs en onderzoek


Onder onze leiding werken tien jonge onderzoeksintensieve universiteiten en vier niet-academische partners uit heel Europa aan de ontwikkeling van YUFE: Young Universities for the Future of Europe. Een toonaangevend model voor een eerste jonge, studentgerichte, open en inclusieve Europese Universiteit.

Dit gebeurde er in 2021

60% van het driejarig werkplan
is dankzij effectief online werken binnen de eerste anderhalf jaar uitgevoerd
> 570 studenten
Volgden als onderdeel van de YUFE Student Journey academische vakken, taalonderwijs en/of challenge teams
309 studenten
Waren bij YUFE geregistreerd
> 870 medewerkers
namen deel aan mobiliteits- en opleidingsmogelijkheden binnen YUFE Staff Journey
44 YUFE Academy lezingen
met het thema Burger Welzijn
Waarvan
6 Entrepreneurial Talk Shows
4 D&I lezingen
13 YUFE Staff Academy lezingen
YUFE Virtual Campus biedt in unieke en interactieve virtuele omgeving:
> 630 academische vakken
> 170 taaltrainingen
> 59 civic engagement activiteiten
2 challenge teams
1 entrepreneurial programma
Eind 2021
YUFE Virtual Campus ook beschikbaar voor medewerkers

Maastricht, Working on Europe


Bij het expertisecentrum Maastricht, Working on Europe (MWoE) werken we aan academisch onderzoek, Europees erfgoed en publiek debat. In 2021 gingen we verder aan het multidisciplinair Europa-onderzoek, lanceerden we het Young Researchers Network en is de tweede lichting postdoctorale onderzoekers gestart. Samen met alle faculteitenactualiseerden we de MWoE-onderzoeksagenda, waarbinnen 6 calls in 2021 zijn gelanceerd.

UM Campus Brussel in vogelvlucht


Als interfacultaire hub voor onderwijs en onderzoek is de locatie vrij te gebruiken door alle medewerkers en studenten van de faculteiten van de Universiteit Maastricht.

UM Campus Brussel:

 • Ondersteunde 28 evenementen.
 • Coördineert het Erasmus+ RELAY project als hub voor Europese onderzoekers en partnernetwerken. Daarvoor werden 3 evenementen georganiseerd.
 • Heeft flexibele werkplekken. Ook UM-onderzoekers kunnen hier gebruik van maken.

De kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerkingen


Het expertisecentrum ITEM, Insitute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility, ontwikkelt een methodologie om de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn te evalueren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met RWTH Aachen, Université de Liège, Universiteit Hasselt en de Euregio Maas-Rijn. In 2021 werd ITEMs Grenseffecten-rapportage gepubliceerd.

ITEM was partner of nam deel aan INTERREG-projecten die:

 • De kennis promoten over de ‘buurtalen’ Nederlands, Frans en Duits in de Euregio Maas-Rijn.
 • De grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn versterken.
 • De Euregionale samenwerking in crisissen zoals de coronapandemie stimuleren.

Grensregio’s versterken – meer dan ooit?


Onder die naam organiseerde ITEM haar jaarconferentie. De geleerde lessen, kansen en uitdagen van grensoverschrijdende samenwerkingen stonden hierin centraal. Daarnaast was er aandacht voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, veiligheid en thuiswerken.

De Europese netwerkuniversiteit met globale oriëntatie

We maken deel uit van 2 centrale strategische universiteitsnetwerken:

 • Wordwide Universities Network (WUN)
 • Young European Research Universities (YERUN)

Een wereldwijd netwerk van universiteiten


Het Worldwide Universities Network (WUN) is een toonaangevend wereldwijd netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek van 25 universiteiten verspreid over 6 continenten. De Universiteit Maastricht is al sinds 2013 lid van de WUN.

De WUN stimuleert internationale onderzoekssamenwerking en de ontwikkeling van onderzoekstalent. Daarbij draagt het bij aan het ontwikkelen van innovatie oplossingen voor enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee de wereld, wereldwijd en overal ter wereld wordt geconfronteerd.

Binnen de WUN zijn we onder meer bezig jonge onderzoekers met belangstelling voor de Sustainable Development Goals samen te laten werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de WUN Researchers Hub die in 2021 van start ging.

 • 13 projecten liepen nog uit eerdere jaren
 • 3 nieuwe projecten kregen een RDF grant

De samenwerking met York


Samen met de Universiteit van York lanceren we in York de nieuwe masteropleiding Sustainable Business: Leadership, Innovation and Management (SUBLIM).

Ook is de York-Maastricht Partnerschap (YMP) Sustainability Adviesgroep opgezet. Daarmee kunnen we nog beter samenwerken op het gebied van environmental sustainability onderwijs en onderzoek.

We publiceerden ook een call for expressions of interest voor startup financiering voor gezamenlijk YMP-onderzoek.

Enabling Talent to Grow


YERUN brengt nieuwe perspectieven en sterke punten in de Europese discussie en zorgt er, door samen te werken, voor dat de behoeften binnen Europese agenda worden overwogen in het voordeel van het individu en de samenleving als geheel.

Door samen te werken, streeft YERUN ernaar bij te dragen aan het beantwoorden van de ontwikkelingsuitdagingen van de samenlevingen waar we in leven. Dat doen we door een Europees perspectief op mondiale problemen aan te nemen.

Enabling Talent to Grow is de nieuwe strategie van YERUN tot 2025 die in 2021 gelanceerd is.

7 nieuwe universiteiten traden toe

 1. University of Sterling, Schotland
 2. University of South-Eastern Norway, Noorwegen
 3. The Arctic University of Norway, Noorwegen
 4. University of Klagenfurt, Oostenrijk
 5. University of Potsdam, Duitsland
 6. University of Cyprus, Cyprus
 7. University of Rijeka, Kroatië


Focus lag op samenwerking in:

 • Research assessment
 • De EUO-lobby
 • Open Science


Tweedaagse YERUN Staff Days
Ter bevordering van de uitwisseling van kennis tussen allianties van Europese Universiteiten

Het strategisch netwerk in kaart

09. UM in haar context:
vitale bijdragen aan een florerende Euregio

Als universiteit vinden we het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een florerende Euroregio. We doen dat op verschillende manieren.

Positie in de exacte wetenschappen

Met Sciences+ bouwen we verder aan onze positie in de exacte wetenschappen. Het is een geïntegreerde kruisbestuiving tussen disciplines en faculteiten uit de exacte, medische, sociale en geesteswetenschappen.

Deze aanpak verkleint de afstand tussen wetenschappelijke innovaties en maatschappelijke toepasbaarheid.

Deze belangrijke ontwikkelingen kwamen onder meer voort uit Sciences+

Samenwerking met Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+)
Deze decennialange samenwerking wordt verder verdiept.

Samenwerking met de Brightlands campussen
Samen ontwikkelen we door; in de breedte en in de verdieping.

Brightlands

De Brightlands-campussen zijn het fundament van onze valorisatie-activiteiten. De verbondenheid tussen de ontwikkelthema’s op de campussen enerzijds en de thema’s in ons onderwijs en onderzoek anderzijds, staan hier altijd bij centraal.

Brightlands is een uniek ecosysteem. Deze community bestaat uit vier campussen, ieder met een sterke inhoudelijke focus.

1. Brightlands Maastricht Health Campus (BMHC) richt zich op innovaties op het gebied van gezondheid en life sciences.

2. Brightlands Chemelot Campus (BCC) ontwikkelt slimme materialen en verduurzaamt chemische productieprocessen.

3. Brightlands Smart Services Campus (BSSC) focust op data science en digitale samenleving.

4. Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) richt zich op gezonde voeding, future farming, biotechnologie en logistiek.

13.143 jonge mensen
worden opgeleid op de campussen, dichtbij de arbeidsmarkt
15.331 werknemers
zetten zich in voor deze community
374 bedrijven en instellingen
zijn op Brightlands gevestigd

De Kennis-As projecten

Onze Kennis-As projecten zijn belangrijke pijlers voor de Brightlands campussen en de ontwikkeling daarvan.

LINK (Limburg Investeert in haar Kenniseconomie) en De Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn de eerste 2 Kennis-As projecten die zijn afgerond.

Deze projecten lopen door
 • Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM)
 • Business Intelligence and Smart Services Institute (BISS) 2.0
 • Educatieve Agenda Limburg (EAL)
 • Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)
 • University College Venlo (UCV)
 • Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI)
 • Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI)

Publiek en publiek-private samenwerkingen binnen de regio

Radboud Universiteit Nijmegen

Samen werkten we onder meer aan de Nationale Groeifondsaanvraag LLO-Katalysator. Ook startte we het programma ‘Samenwerken aan een toekomstbestendige zorgorganisatie’: een ontwikkelprogramma voor professionals in de zorg. Daarnaast hebben we de voorbereidingen getroffen voor de gezamenlijke academische lerarenopleiding.

TNO

Met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) zetten we in 2021 2 concrete samenwerkingen op: het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Brightsite.

Zuyd Hogeschool

In 2021 ondertekende we een samenwerkingsovereenkomst met Zuyd Hogeschool. We richten ons samen vooral op de thema’s IT/Data Science, Chemistry en Health. Het doel is om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs in de regio en aan de maatschappelijke uitdagingen van de regio.

Maastricht UMC+

De intensieve samenwerking met het Maastricht UMC+ duurt al decennia. Het afgelopen jaar werkten we verder aan onze gezamenlijke strategische agenda en de versterking van de positionering. Ook verdiepten we de samenwerking op het gebied van medische technologie (MedTech).

Valorisatie van de UM

De valorisatiestructuur van de UM is beter in beeld gebracht. Met dit inzicht kunnen we de gevonden risico’s beheersen en er tegelijkertijd voor zorgen dat we voldoen aan wet- en regelgeving.

Daarbij richten we een Beleidsteam Verbonden Partijen en Valorisatie op om een centraal register van verbonden partijen en samenwerkingsverbanden op te stellen.

Patenten, licenties en
spin-offs in 2021 op een rij

23
23 Initial Commercial Evaluation-trajecten van het team BMHC
Waaruit 13 octrooien zijn ingediend door het Knowledge Transfer Fund B.V.
4
4 spin-off bedrijven zijn opgericht
1. Lighthouse Biomedical
2. Avalanche Medical
3. ReGEN Biomedical
4. Innerbuddies
17
€17 miljoen
haalden onze spin-offs uit de markt op voor hun groeiambities
3
3 spin-offs
zijn eind 2021 nog in ontwikkeling
8
8 licentieovereenkomsten
zijn verstrekt

10. UM bedrijfsvoering

Professionaliseren dienstverlening en integrale bedrijfsvoering

In 2021 was de professionalisering van dienstverlening een belangrijk thema. We werkten verder aan de integrale vernieuwing van onze dienstverlening én de bedrijfsvoering. Met het programma Integrale Bedrijfsvoering gaan we ondersteunende bedrijfsprocessen in de domeinen HR, Finance en Facility Services effectief en efficiënt herinrichten.

Sustainable UM2030: onze impact op een duurzame toekomst

We werken met z’n allen aan een duurzame wereld. Dat doen we met onderzoek en onderwijs, maar ook via onze bedrijfsvoering. Daarin worden we ondersteund door de Taskforce Sustainable UM2030. In 2030 willen we namelijk een duurzame én inclusieve universiteit zijn.

Onderwijs

 • De minor Sustainability ging van start en we bieden de bachelor Circular Engineering aan.
 • Samen met de Universiteit York ontwikkelen we het masterprogramma Sustainable Business: Leadership, Innovation and Management (SUBLIM).
 • Ook het aanbod van op zichzelf staande vakken over duurzaamheid wordt groter en groter. Niet alleen op bachelor- en masterniveau, maar ook in het aanbod op MBA-niveau en Summer Schools.

Onderzoek

 • We doen steeds meer duurzaamheidsonderzoek.
 • Samen met de Universiteitsbibliotheek startten we een onderzoek naar een betere weergave van Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen het onderzoek, bijvoorbeeld met een interactieve tool.

Bedrijfsvoering

 • Ook in onze bedrijfsvoering is duurzaamheid belangrijk. Ons vastgoed, vliegverkeer, inkoop, catering en afval wordt steeds duurzamer.
 • De komende jaren focussen we hierbij op drie thema’s:
  • CO2-reductie
  • Welzijn
  • Gezondheid en circulariteit

Fast Facts
 • Een CO2-neutrale campus:
  Onze ambitie voor 2050.
 • Take a green seat De campagne waarmee we CO2-emissie door zakelijk vliegverkeer willen verminderen.
 • ZES Het project Zero Emissions zone Stadslogistiek Maastricht (ZES) gaat in 2025 van start. Vanzelfsprekend doen we daaraan mee. Zo dragen we bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, schone lucht en een beter bereikbare en veilige binnenstad.
 • Verduurzamen van huisvesting Dat doen we op het gebied van energie-efficiëntie, welbevinden, gezondheid en efficiënt ruimtegebruik. Het resultaat? De herontwikkeling van de Tapijnkazerne kreeg een BREEAM-certificering niveau Excellent en we volgden de WELL Building Standard.
 • Afvalinzameling? Samen aanbesteden! Opnieuw hebben we samen met het MUMC+ het contract voor afvalinzameling aanbesteed. Onze belangrijkste insteek? Meer afval recyclen, minder specifiek ziekenhuisafval en meer transparantie in de afvalketen.

Green office: studentenorganisaties en studenteninitiatieven op het gebied van duurzaamheid

 • Workshop Outside of our Sustainability Bubble georganiseerd.
 • Lancering van het Maastricht Observatory on Resilient & Sustainable Enterprise and Economy (MORSE) bij SBE ondersteund.
 • Fysieke Sustainablity Hub Tapijn A geopend met Sustainability UM2030 Taskforce.
 • Werkgroep duurzame catering gestart. Deze zet zich in voor minder wegwerpartikelen en meer plantaardige voeding. In het verlengde daarvan lanceerden we samen met KAN een campagne over koffiebekerverspilling.

UM in een digitale wereld

Digitalisering heeft gevolgen voor bijna alle aspecten van de samenleving. Sterker nog: het is voor nu en de komende jaren een rijke, maar complexe uitdaging voor het onderwijs. Daarom richtten we een werkgroep ‘digitale samenleving’ op die een visie ontwikkelt over de toekomstige digitale wereld voor universiteiten en onze eigen ontwikkelrichting.

De I-Strategie van de Universiteit Maastricht bestaat uit vier domeinen.

Domein onderwijs
(I-Education)

 • Door de coronapandemie was er in 2021 sprake van on campus, online én hybride onderwijs en toetsing.
 • Het domeinteam I-education heeft alle (online) toetsing gecoördineerd.
 • Verder is de implementatie van het nieuwe Learning Management System (Canvas) afgerond, net zoals het voortraject voor het nieuwe roostersysteem.
 • Daarnaast stond 2021 in het teken van het realiseren van de benodigde IT-functionaliteiten voor de Applicant Journey.

Domein onderzoek
(I-Research)

 • Het domeinteam I-Research is kartrekker voor onze ambitie een FAIR-universiteit te worden. Door je data Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) te maken, kun je de impact van je onderzoek vergroten.
 • In 2021 werkten we verder aan het versterken van de Research Data Management organisatie en services. Verder voerden we een Midterm review uit van facultaire FAIR-actieplannen.

Domein bedrijfsvoering
(I-Operations)

 • Binnen het domein van I-Operations investeerden we in een innovatieve digitale basisinfrastructuur.
 • In 2021 lag bij het domein I-Operations de nadruk op drie strategische thema’s:
  • Digitalisering bedrijfsvoering
  • Moderne Digitale Communicatie & Relatiebeheer
  • Digital Workspace

Domein Technologie
(I-Technology)

 • In het domein Technologie ligt de nadruk op security. Zo is vanaf 2021 de SurfSoc/Siem dienst geoperationaliseerd.
 • De bandbreedte van de VPN-voorziening is vergroot vanwege de groei in thuiswerken en het opvangen van medewerkers en studentenaantallen in de komende jaren.
 • Project MAASnet 4.0:
  • Segmentering van alle netwerkonderdelen binnen onze gebouwen.
 • Centrale storage voorziening vernieuwd door het plaatsen van een nieuw Hitachi Network Attached Storage (HNAS) systeem.

Facility Services: een belangrijke basis

Het veilig maken en houden van de leer- en werkomgeving is altijd prioriteit. Daar kwam dit jaar vanwege de coronapandemie veel bij kijken, zoals de toegankelijkheid van gebouwen, aanpassen van looproutes en optimaal inregelen van ventilatie.

In en om het vastgoed van de Universiteit Maastricht

Dit gebeurde er in en om de gebouwen:

 • Er is een renovatieplan opgesteld van UNS50. Start van de renovatie is in 2022.
 • Twee nieuwe collegezalen gerealiseerd in UNS50.
 • Duurzame verlichting verzorgd in meerdere gebouwen.
 • Verschillende nieuw- en verbouwwerkzaamheden. Zo is de voormalige drukpershal (3.000 m2) van Dagblad de Limburger in DUB30 omgebouwd tot laboratoria voor het Maastricht Science Programme.
 • De officiële opening van het ET Pathfinder-lab.


Verduurzamen van de gebouwen doen we onder meer met:

 • Ledverlichting
 • Optimalisatie gasverbruik UNS40
 • Verduurzamen technische installaties

Het water in de buurt

Zuid-Limburg werd overvallen door het hoge water in juli. Ook onze panden op Randwyck dreigden onder te lopen. Met man en macht is gewerkt om mensen in veiligheid te brengen en mogelijke schade te beperken.

We verwelkomden een aantal nieuwe facilitaire dienstverleners, waaronder

 • Cateraar Eurest Campus
 • Schoonmaakdienstverlener GOM
 • Maas Automaten met de nieuwe koffieautomaten

Inkoop: 100% rechtmatig aanbesteden

Met het Programma Integrale Bedrijfsvoering gaan we ondersteunende bedrijfsprocessen in de domeinen effectief en efficiënt herinrichten met ondersteuning van één nieuw en gebruiksvriendelijk systeem: SAP in the cloud. Voor het domein Inkoop betreft dit SAP Ariba.